Effektivare anropsstyrd trafik på Gotland

Effektivare anropsstyrd trafik på Gotland

Kund

Region Gotland

Avtal

Särskild kollektivtrafik

År

2020

DRT Solutions har sedan oktober 2020 avtal med Region Gotland om att driva beställningscentral för den anropsstyrda trafiken på ön. När DRT Solutions och Region Gotland ingick avtal så innebar det att DRT Solutions boknings- och planeringssystem Drip ersatte det tidigare systemet.

Den anropsstyrda trafiken på Gotland omfattar färdtjänst, sjukresor, skolskjuts, resor till/från daglig verksamhet, närtrafik och förvaltningsresor och i beställningscentralen bokas, planeras, trafikleds och administreras resorna.

Volymökningar

När man tittar på verksamheten och jämför Q1 2019 med Q1 2023 så kan man se en betydande volymökning och en mer kostnadseffektiv planering. Volymökningen mellan de båda kvartalen uppgick till 10% fler resor och antalet resor gjorda av specialfordonslegitimerade resenärer ökade med tre procentenheter vilket i sig riskerar att påverka kostnaden per personkilometer negativt.

Kostnad per personkilometer

Kostnaden per personkilometer (SEK per pkm) har sjunkit markant i Region Gotlands anropsstyrda trafik trots att ersättningen till trafikföretaget har indexhöjts med 11% från Q1 2019 till Q1 2023. Anledningen till det är effektiv planering genom användandet av ett modernt planeringssystem med effektiva planeringsalgoritmer.

Samordningsgraden är lägre i Q1 2023 (48%) än i Q1 2019 (56%), och ändå är regionens kostnad per personkilometer lägre. Detta kan bara förklaras genom effektivare planering med modernare system och att man tidigare lagt alltför stor vikt vid själva samordningsgraden i stället för kostnadseffektivitet Samtidigt skapar en lägre samordningsgrad en ökad nöjdhet bland resenärerna.

 

I tabellen ovan visas det faktiska utfallet för de båda kvartalen avseende SEK per pkm.

Nedan följer en tabell som visar utfallet när ersättningen till trafikföretaget är ”rensad” av de genomförda indexhöjningarna under perioden.

 

Förutom att den effektiva planeringen medför lägre SEK per pkm så har den också möjliggjort att klara den ökade volymen resor och den utökade reslängden med oförändrat antal fordonsresurser.

Nya vägar för anropsstyrd trafik – detta är DRT Solutions

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages

Create an account to access